Miten tunnistaa organisaatiokulttuurissa ja tehtävässä painottuvat henkilökohtaiset ominaisuudet?

Usein rekrytoinnissa keskitytään pitkälti osaamistaustan ja työkokemuksen kartoittamiseen, vaikka vähintään yhtä tärkeää olisi arvioida sitä, miten hyvin henkilö sopii tehtävään henkilökohtaisten ominaisuuksiensa puolesta.

Osuvasta työkokemuksesta ei välttämättä ole hyötyä, mikäli työskentelytapa ei sovi vallitsevaan organisaatiokulttuuriin, tai mikäli henkilön vuorovaikutustaidot eivät vastaa haetun tehtävän vaatimuksia. Toisaalta kokemuksensa puolesta valmiita osaajia voi olla vaikea löytää, jolloin henkilön persoona saa entistä suuremman painoarvon. Henkilön työskentelytyylin, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen painottaminen jää monesti rekrytoinnissa vähäiseen rooliin. Tämä ei kuitenkaan liity pelkästään siihen, ettei näiden ominaisuuksien tärkeyttä ymmärrettäisi. Paljon on kyse myös siitä, että voi olla vaikea tunnistaa mitkä asiat ovat tärkeitä juuri kyseisessä tehtävässä. Mikään piirre kun ei ole yksinomaan hyvä tai huono – kaikki riippuu kontekstista.

Miten sitten tunnistaa ne henkilökohtaiset ominaisuudet, joita kyseisessä rekrytoinnissa on hyvä arvioida? 

ANALYSOI TEHTÄVÄÄ JA TYÖYMPÄRISTÖÄ

Kaikki lähtee huolellisesta valintakriteerien määrittelystä – roolin, organisaatiokulttuurin ja tiimin tuntemisesta ja niiden tarkemmasta analysoinnista. Henkilökohtaisia ominaisuuksiin liittyviä valintakriteereitä määritellessä on hyvä pysähtyä pohtimaan seuraavia kysymyksiä. 

Millaista työskentelytapaa ja vuorovaikutustaitoja työtehtävät edellyttävät?
Siinä missä pikkutarkkaan työskentelyyn painottuva työ edellyttää huolellista ja pitkäjänteistä työskentelytapaa, voi kehittämistehtäviä sisältävä rooli vaatia uudistavaa ja luovaakin työskentelytapaa. Yhtä lailla tärkeää on pohtia, millaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteita tehtävässä tulee vastaan ja millaista vuorovaikutustapaa niissä tarvitaan: esimerkiksi sovinnollista ja keskustelevaa tyyliä vai esimerkiksi jämäkkää ja määrätietoista vaikuttamista?  

Millainen ihminen viihtyy ja menestyy teidän organisaatiokulttuurissanne?
Rekrytointien yhteydessä on hyvä pysähtyä pohtimaan millaiset asiat yhdistävät tiimin tai organisaation tapaa työskennellä ja toimia yhdessä. Painottuuko organisaatiokulttuurissa esimerkiksi nopeatoimisuus ja itseohjautuvuus, tai vaikkapa keskustelevuus ja osallistavuus? Tämä määrittää myös sitä, millainen henkilö organisaatiossa viihtyy ja loistaa. Toisaalta organisaatiokulttuuriin voi heijastua kehittämistarpeita yrityksen muiden muutosten myötä, ja rekrytointi onkin hyvä tilaisuus pohtia mitä tarvitsisitte organisaatioonne lisää. Tarvittaisiinko esimerkiksi startupin ketterään toimintakulttuuriin yrityksen kasvun myötä henkilöä, joka toisikin sinne hieman lisää struktuuria ja rakentaisi prosesseja?  

Toisaalta organisaatiokulttuuriin voi heijastua kehittämistarpeita yrityksen muiden muutosten myötä, ja rekrytointi onkin hyvä tilaisuus pohtia mitä tarvitsisitte organisaatioonne lisää.

Millaiseen tiimiin henkilö on tulossa?
Yrityksen kulttuurin ohella jokaisessa tiimissä on omat toimintatapansa, vuorovaikutusilmapiirinsä ja omanlaisensa dynamiikka, jonka osaksi rekrytoitava henkilö tulee. Jotta tunnistetaan henkilö, joka sopii osaksi tiimiä, on hyvä pohtia millaiset ominaisuudet ja toimintatavat yhdistävät tiimiläisiä. Samalla tiedetään, että erilaisista ja eri taustaisista ihmisistä koostuvat tiimit toimivat parhaiten yhdessä. Olisiko hyvä saada tiimiin vaikkapa hieman erilaista vuorovaikutustapaa kuin mikä tiimissä nyt painottuu?  

PYSÄHDY POHTIMAAN HENKILÖKOHTAISIA OMINAISUUKSIA TARKEMMIN

Kun edellä kuvattuja asioita on pohdittu, on muodostunut käsitys siitä, millaiset henkilökohtaiset ominaisuudet voisivat olla tärkeitä. Vielä kannattaa kuitenkin pysähtyä hetkeksi pohtimaan jokaista ominaisuutta tarkemmalla tasolla, pyrkien mahdollisimman konkreettisiin ja tarkasti määriteltyihin valintakriteereihin. Näin voidaan varmistaa ehdokkaiden osuva arviointi ja olennaisten asioiden painottaminen.  

Sukella tarkemmalle tasolle
Tehtävän kannalta olennaisia ominaisuuksia määritellessä on helppo jäädä melko yleiselle tasolle, painottaen rekrytoinnissa esimerkiksi hyviä yhteistyötaitoja. Mitä geneerisemmin ominaisuus on määritelty, sitä vaikeampi sitä on arvioida. Jokaisen ominaisuuden kohdalla kannattaakin pysähtyä pohtimaan, mitä se tarkoittaa juuri tässä tehtävässä. Jossakin rooleissa hyvät yhteistyötaidot voivat tarkoittaa tiimihenkisyyttä ja kykyä tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen. Toisessa tehtävässä hyvien yhteistyötaitojen sijaan voitaisiinkin puhua verkostoitumiskyvystä, vakuuttavuudesta ja jämäkkyydestä. 

Mitä geneerisemmin ominaisuus on määritelty, sitä vaikeampi sitä on arvioida. Jokaisen ominaisuuden kohdalla kannattaakin pysähtyä pohtimaan, mitä se tarkoittaa juuri tässä tehtävässä. 

Kyseenalaista kyseistä ominaisuutta
Monesti rekrytointeihin voi heijastua meidän omat, osin tiedostamattomat mieltymyksemme ihmisistä tai omat hyväntahtoisetkin uskomukset siitä, millaiset piirteet ovat menestyksen taustalla. Aina näille käsityksille ei ole totuuspohjaa, ja ne voivatkin johtaa meitä rekrytoinneissa epäolennaisten asioiden painottamiseen ja jopa virherekrytointeihin. 

Tästä hyvänä esimerkkinä on yhteiskunnassamme arvostettu ulospäinsuuntautuneisuus, jota kuulee painotettavan usein myös tehtävissä, joissa piirre ei ole olennainen. Itsenäiseen työskentelyyn painottuvassa tehtävässä ulospäinsuuntautuneisuus voi olla jopa haitaksi, seurallinen ja muiden kanssa yhdessä toimimisesta nauttiva henkilö ei todennäköisesti viihdy tehtävässä tai pääse hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Varmistaakseen olennaisten asioiden painottamisen, kannattaakin pysähtyä pohtimaan jokaisen ominaisuuden kohdalla miksi kyseistä piirrettä tarvitaan avoimessa roolissa ja teidän organisaatiokulttuurissanne? Entä mitä tällä sanalla käytännössä tarkoitetaan?  

Varmista yhteisymmärrys rekrytointiin osallistuvien kesken
Jotkut sanat tarkoittavat kontekstista riippuen eri asioita. Esimerkiksi joustavuus voi tarkoittaa valmiutta joustaa työajoista tarvittaessa, kykyä toimia sosiaalisessa mielessä joustavasti ja sovinnollisesti tai esimerkiksi kykyä mukautua muuttuviin tilanteisiin niissä joustavasti toimien. Mitä useampi rekrytointiin osallistuu, sitä tärkeämpää on käyttää aikaa rekrytoinnissa painottuvista henkilökohtaisista ominaisuuksista keskustelemiseen: on hyvä varmistaa, että kaikki rekrytointipäätökseen osallistuvat jakavat ymmärryksen tehtävän painotuksista ja tarkoittavat kyseisellä piirteellä samaa asiaa.  

IKIGAI Assessments

IKIGAI Assessments

IKIGAI on moderni työpsykologiyritys. Tuemme asiakkaitamme osuvien rekrytointien tekemisessä sekä tiimien ja yksilöiden kehittämisessä. Tiimimme koostuu työelämään erikoistuneista psykologeista, joiden tausta on henkilöarviointityössä, työterveydessä ja HR:ssä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä tietosuojaselosteen mukaisesti, sivuston käyttöä jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön